Với vòng ánh sáng nhiệm màu, cơ thể và tâm trí được chữa lành trong khi chìm dần vào giấc ngủ.