Dùng lòng bao dung để lấp đầy những hố sâu ngăn cách giữa các thế hệ.