Trắc nghiệm năng lực tỉnh thức

Trắc nghiệm năng lực tỉnh thức

Chánh niệm là khả năng đưa thân thể và tâm trí cùng hợp nhất để tiếp xúc một cách trọn vẹn với sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ý thức và chú tâm được vào những gì đang xuất hiện, đang diễn biến bên trong ta như những cảm giác, cảm […]